Organització

La junta directiva la integrem un grup de pares, mares, familiars i persones vinculats per una mateixa missió: treballar perquè els nostres fills puguin millorar la seva qualitat de vida. Els membres de la Junta Directiva són escollits en assemblea general pels socis, i actualment està formada per:

  • Presidenta: Lidia Mendez
  • Vicepresidenta: Maria del Mar Espinosa
  • Secretaria: Raquel Arribas
  • Tresorer: Jordi Salvador

Roser Roig
Carles Miquel Fauró
Manolo Ortega
Xavier Cornejo

Anna Minguella (Educadora social): Responsable del Programa i atenció als usuaris
Jessica Cobos (Integradora social): Atenció als usuaris
Marc Pascual (Integrador social): Atenció als usuaris
Josué García (Integrador social): Atenció als usuaris

Laura Ruiz (Psicòloga): Responsable del Programa i atenció als usuaris

Laura Ruiz (Psicòloga): Responsable del Programa i atenció a les usuàries

Marta Fanlo (Educadora infantil): Atenció a les usuàries

Laura Berga: Consultoria externa de suport i assessorament

Lluïsa Vidal: Secretària de l’associació

Mònica Villarrubia : Responsable de comunicació

Organització

Funcionament

L’Associació Catalana Síndrome X Fràgil té la seva raó de ser en la orientació, facilitació, assessorament, investigació, defensa i col•laboració en les diferents àrees que afectin a persones, centres o professionals dedicats a l’estudi i atenció de la Síndrome X Fràgil.

Els mecanismes de presa de decisions i el funcionament intern es recullen als Estatuts Oficials, que podeu consultar a la plataforma Issuu, modificats per última vegada l’any 2011.

Dins l’Associació, existeixen dos òrgans de decisió amb el següent funcionament:

Organització

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació, i està composta per: el president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i tres vocals com a mínim. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. Els membres exerceixen el càrrec gratuïtament.
Una de les seves funcions principals és representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a quatre vegades l’any.

Organització

L’Assemblea General

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclosos. S’haurà d’incloure a l’Ordre del dia de les reunions: la memòria, els balanços econòmics i la proposta d’activitats. Tanmateix, l’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari per decisió de la majoria absoluta dels membres de la Junta Directiva sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol•liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol•licitud.
Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

Organització

PdA

D’altra banda, una de les altres peces fonamentals dins l’Associació és el Programa d’Autodeterminació, un pla específic impulsat per professionals del sector social que té com a principal objectiu fomentar l’autonomia d’usuaris afectats per la Síndrome.
El nou model del Programa d’Autodeterminació ha estat impulsat per l’integrador Rafa Morillo i l’educadora social Anna Minguella, amb el suport de l’educadora Marta Bou.
El Programa compta amb un pla estratègic i unes normes de funcionament recollides dins el protocol de funcionament intern que podreu trobar a la xarxa properament

Característiques