Funcionament

FuncionamentFuncionamientoHow do we work

L’Associació Catalana Síndrome X Fràgil té la seva raó de ser en la orientació, facilitació, assessorament, investigació, defensa i col·laboració en les diferents àrees que afectin a persones, centres o professionals dedicats a l’estudi i atenció de la Síndrome X Fràgil. 

Els mecanismes de presa de decisions i el funcionament intern es recullen als Estatuts Oficials, que podeu consultar a la plataforma Issuu, modificats per última vegada l’any 2011.

Dins l’Associació, existeixen dos òrgans de decisió amb el següent funcionament:

Junta Directiva

La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació, i està composta per: el president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i tres vocals com a mínim. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.  Els membres exerceixen el càrrec gratuïtament. 

Una de les seves funcions principals és representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president/a o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a quatre vegades l’any.

Assemblea General

L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any,  dins dels mesos compresos entre gener i juny, ambdós inclosos. S’haurà d’incloure a l’Ordre del dia de les reunions: la memòria, els balanços econòmics i la proposta d’activitats. Tanmateix, l’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari per decisió de la majoria absoluta dels membres de la Junta Directiva sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, i la disposició o alienació de béns, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

PdA

D’altra banda, una de les altres peces fonamentals dins l’Associació és el Programa d’Autodeterminació, un pla específic impulsat per professionals del sector social que té com a principal objectiu fomentar l’autonomia d’usuaris afectats per la Síndrome. 

El nou model del Programa d’Autodeterminació ha estat impulsat per l’integrador Rafa Morillo i l’educadora social Anna Minguella, amb el suport de l’educadora Marta Bou. 

El Programa compta amb un pla estratègic i unes normes de funcionament recollides dins el protocol de funcionament intern que podreu trobar a la xarxa properament. 

Comentaris tancats.