Majors de 18 anys

Majors de 18 anysMayores de 18 años18 years old or older

Les persones que pateixen una afectació reconeguda i, alhora, són majors de 18 anys, opten a diferents ajudes recollides dins els següents àmbits temàtics:

Habitatge

Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar: destinats a persones amb un grau de dependència igual o superior al 1 o amb més d’un 65% de discapacitat reconeguda. Proporciona suport personal per al desenvolupament de tasques de la vida diària, tals com l’alimentació o la cura de salut.

Sanitat

Assistència sanitària i prestacions farmacèutiques: tenen per objecte conservar i restablir la salut de les persones beneficiàries. En la prestació farmacèutica, la dispensa de medicaments és gratuïta i la resta de serveis es presten amb idèntica extensió que els d’assistència sanitària i farmacèutica per malaltia comuna, accident no laboral i maternitat del règim general de la Seguretat Social.

Prestacions

Prestació complementària a pensió no contributiva, per invalidesa o jubilació: prestació permanent destinada a complementar la pensió de la modalitat no contributiva (PNC) del Sistema de Seguretat Social per a aquelles persones que no es poden incorporar al món del treball.

Pensió no contributiva per invalidesa: prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, per a persones d’entre els 18 i els 65 anys que tenen una discapacitat física, psíquica o sensorial permanent, igual o superior al 65%, que no tenen recursos econòmics suficients i no poden acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat: aquest Programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social.

Mobilitat

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport (SMDT): es una prestació econòmica de caràcter periòdic destinada a atendre les despeses originades pels desplaçaments fora del domicili habitual de les persones amb discapacitat que tinguin greus dificultats per utilitzar transports col·lectius.

També el poden percebre les persones amb discapacitat ateses en centres en règim de mitja pensió i en centres en règim d’internat quan es desplacin, 10 o més caps de setmana a l’any, fora del centre.

Targeta blanca: acreditació que dóna dret al servei de transport especial porta a porta en casos de mobilitat reduïda. Tràmit en línia .

Passi metropolità d’acompanyament: permet que una persona acompanyi de forma gratuïta a una altra persona amb discapacitat amb una targeta de mobilitat hailitada per la primera corona de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Tràmit en línia .

Targeta d’aparcament: targeta d’aparcament gratuït a zones verdes, blaves i d’altres avantatges. Tràmits en línia.

Altres

Per a altres consultes, l’Estat genera un informa anual sobre possibles ajudes, prestacions i altres opcions que tenen les famílies i els afectats. Consulta el document oficial en línia.

Comentaris tancats.